Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ний өдрийн А/315 дугаар тушаалаар “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах, үнэлэх журам” шинэчлэгдэн батлагдлаа.

Энэхүү журам нь улсын болон орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, нутгийн захиргааны байгууллага, мэргэжлийн анги, хуулийн этгээдийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулахад чиглэгдэж байгаа юм.

Та бүхэн журмын дэлгэрэнгүйтэй Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах үзлэг зохион байгуулах, үнэлэх журам линкээр орж танилцана уу.