Хүний нөөцийн нөхөн хангалтын мэдээ бусад судалгаа

Татах файлууд: Ажилд ороход бүрдүүлэх материалын жагсаалт  , Төрийн албан хаагчийн анкет (Маягт 1 )