Архивын лавлагаа

Хувиарын дагуу долоо хоног тутмын 2, 5 өдрүүдэд архивын лавлагаа өгч ажиллаж байна.      Утас:264572