УИХ-ын тогтоол, МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, ОУ-ын гэрээ, ЗГ-ын тогтоол, сайдын тушаал бусад

УИХ-ын тогтоол:

legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

legalinfo.mn – ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

legalinfo.mn – ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

legalinfo.mn – Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралт

legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030

legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРӨӨС ЦАЦРАГ ИДЭВХТ АШИГТ МАЛТМАЛ БОЛОН ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

legalinfo.mn – СТРАТЕГИЙН НӨӨЦИЙН БАРАА, МАТЕРИАЛЫН НЭР, ТӨРӨЛ

legalinfo.mn-ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ГАЗРЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

legalinfo.mn-Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөр батлах тухай

legalinfo.mn-ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

legalinfo.mn-Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай

legalinfo.mn-Нийтийн сонсголын тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

legalinfo.mn-Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай

legalinfo.mn-Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал батлах тухай

legalinfo.mn-Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай

legalinfo.mn-МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ2030 БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-МОНГОЛ УЛСЫН БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГЫН ҮНДСИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-Захиргааны ерөнхий хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг:

legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАХ ЖУРАМ

legalinfo.mn-ДЭЭД ОФИЦЕРЫН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ ЦЭРГИЙН ЦОЛНЫ ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тогтоол:

legalinfo.mn – ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

legalinfo.mn – ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ТУХАЙ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ДОХИО ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ

legalinfo.mn – БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН АЮУЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

legalinfo.mn – ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

legalinfo.mn – ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН ДҮРЭМ

legalinfo.mn – ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН АЛБАД

legalinfo.mn – ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН ХЯНАЛТЫН ДҮРЭМ

legalinfo.mn – ГАМШГИЙН НӨӨЦӨӨС БАРАА,МАТЕРИАЛ ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ,НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ

legalinfo.mn – ГАН, ЗУДЫН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ

legalinfo.mn – ГЭНЭТИЙН АЮУЛ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ҮЕД НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ МЭДЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

legalinfo.mn – ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААР

legalinfo.mn – ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАГВАР

legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХОРИГЛОСОН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ

legalinfo.mn – МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХЫГ ХЯЗГААРЛАСАН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ

legalinfo.mn – МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

legalinfo.mn – НӨӨЦИЙН БАРАА,МАТЕРИАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ,ХАДГАЛАХ,ШИНЭЧЛЭХ,ХЭВ ИЙН ХОРОГДОЛ ТООЦОХ ЖУРАМ

legalinfo.mn – ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН БАЙГУУЛЛАГЫН ОФИЦЕР, АХЛАГЧ НАРТ АЛБАН АЖЛЫН ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

legalinfo.mn – СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ БОЛОН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭНД ОРОХ УС ЦАГ АГААРЫН АЮУЛТАЙ БОЛОН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ЖАГСААЛТ

legalinfo.mn – ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ТУСЛАМЖ ОЛГОХ НӨХЦӨЛ, ЖУРАМ

legalinfo.mn – УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

legalinfo.mn – УС ЦАГ АГААР, ОРЧНЫ АЮУЛТАЙ, ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ТАЛААР УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭ ДАМЖУУЛАХ ЖУРАМ

legalinfo.mn – ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР УС ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭГ ЗАРЛАХ ХУВААРЬ

legalinfo.mn – ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ОБЪЕКТЫГ ЭРСДЭЛИЙН АНГИЛАЛД ХАМААРУУЛАХ ШАЛГУУР,ҮЗҮҮЛЭЛТ

legalinfo.mn – ШИЛЭН ДАНСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВИХ МЭДЭЭЛЛИЙН АГУУЛГА, НИЙТЛЭГ СТАНДАРТЫГ ТОГТООХ ЖУРАМ

legalinfo.mn-ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УЛСЫН АЛБАДЫГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ГАМШИГ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД ХЭРЭГЛЭХ ЦУС ЦУСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТЭДГЭЭРИЙГ ОРЛОХ БЭЛДМЭЛИЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм

legalinfo.mn-ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын дүрэм

legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх

legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ нөөцийн  бараа авах хадгалах

legalinfo.mn-ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ Украйн улстай Онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах

legalinfo.mn-ШУВУУНЫ ТОМУУ БОЛОН МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТЭМЦЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ХШтын объектыг эрсдэлийн ангилалд хамааруулах

legalinfo.mn-ЦОЛНЫ НЭМЭГДЛИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЖ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ Украйн улстай Онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах

legalinfo.mn-ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах

legalinfo.mn-ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ Газар хөдлөлт

legalinfo.mn-ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр

legalinfo.mn-УУЛ УУРХАЙН АВРАХ АЛБАНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

legalinfo.mn-НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР БОДОХ ЦАЛИНГИЙН ИТГЭЛЦҮҮР ТЭТГЭВРИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭНТОГТООХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОГТОЛЦООГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Улсын онцгой комиссын

legalinfo.mn-ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга нийтлэг стандартыг тогтоох тухай

legalinfo.mn-ЖУРАМ ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БОЛОН ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ ой хээрийн түймэр

legalinfo.mn-ЖУРАМ ЖАГСААЛТ ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ ус цаг агаар

Сайдын тушаал:

legalinfo.mn – АРХИВЫН БАЙГУУЛЛАГАД ДАГАЖ МӨРДӨХ ГАЛЫН АЮУЛГҮЙН ДҮРЭМ

legalinfo.mn – ГАХАЙН ҮРЖИЛ, АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН ХАМ ШИНЖ ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭХ ЗААВАР

legalinfo.mn – ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭР ГАРСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ, БҮРТГЭХ, ТҮҮНИЙ МӨРӨӨР ЯАРАЛТАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ ТҮР ЖУРАМ

legalinfo.mn – ОЙН ТҮЙМРИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ ТОГТООХ АРГАЧИЛАЛ

legalinfo.mn – Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачлал

legalinfo.mn – Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журам

legalinfo.mn – ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ

legalinfo.mn – ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛД ХАМРУУЛСАН БОДИСЫН ЖАГСААЛТ

legalinfo.mn – ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛЛЫГ АШИГЛАХ АРГАЧЛАЛ

legalinfo.mn – Хорио цээр тогтоох өвчний жагсаалт

legalinfo.mn – Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах,шалгалт авах журам

legalinfo.mn-БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Архивын байгууллагад дагаж мөрдөх галын аюулгүйн

legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай

legalinfo.mn-ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-УУЛ УУРХАЙН АВРАХ АЛБАНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ӨВЧНИЙ ЖАГСААЛТ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ Хорио цээр хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал амьтны өвчний жагсаалт

legalinfo.mn-ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах шалгалт авах журам

Агентлагын даргын тушаал:

legalinfo.mn – 1БҮЛЭГ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ. 2.БҮЛЭГ БАЙГУУЛЛАГЫН АРХИВ. 3БҮЛЭГ ТӨРИЙН АРХИВ

legalinfo.mn – АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН НОРМ, НОРМАТИВ

legalinfo.mn – Журам батлах тухай _ Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай__

legalinfo.mn – Заавал мэдээлэх өвчний жагсаалт

legalinfo.mn-Архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм норматив батлах тухай

legalinfo.mn-НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЦИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

legalinfo.mn-МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

ОУ-ын гэрээ,конвенц:

legalinfo.mn – МӨНГӨН УСНЫ ТУХАЙ МИНАМАТАГИЙН КОНВЕНЦ

 Бусад:

legalinfo.mn – OЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЖУРАМ

legalinfo.mn – ОЙ, ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ ЖУРАМ