Холбоотой мэдээлэл

ОБАТХ-танилцуулга, ОБАТ хуулийн төсөл

OБАТ хууль

Монгол-Улсын-батлан-хамгаалах-бодлогын-үндсийг-батлах-тухай

батлан хамгаалах бодлого танилцуулга

legalinfo.mn-МОНГОЛ УЛСЫН БАТЛАН ХАМГААЛАХ ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

legalinfo.mn-ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

legalinfo.mn-ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

legalinfo.mn-ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

legalinfo.mn-ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ

legalinfo.mn-ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ

ЗЕХ-ийн үзэл баримтлал

ЗЕХ-ийн ТАНИЛЦУУЛГА

ЗЕХ-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

ЗЕХ-ийн сургалт

ЗЕХ-ийн сургалт 2

ЗЕХ-ийн сургалт 3

ЗЕХ-ийн сургалт 4

Захиргааны ерөнхий хуулийн зохицуулалт

ЗЕХ-ийн дүн шинжилгээ

ЗГ-ын 2013 оны 322 дугаар тогтоол ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ хяналт шинжилгээ үнэлгээний

Хавсралт ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

МУ-ын Шадар сайдын 2015 оны 124 дүгээр тушаал

ОБЕГ даргын 2015 оны А310 тушаал

ОБЕГ даргын 2015 оны А310 тушаал 2

Гэнэтийн ослын даатгалын гэрээ 2016